Условия за наемане

I.Общи условия

1.Наемателят трябва да притежава редовни и валидни лични документи - паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон. Само записаните в настоящия договор лица (НАЕМАТЕЛЯТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ШОФЬОР) могат да управляват наетия автомобил.

2.Минималният наемен период е двадесет и четири (24) часа с изключение на мотори, атв и бъги, които могат да бъдат наеми по часово.

3.При подписване на договора се прави оглед на автомобила, мотора, атв или бъги, подписва се приемо-предавателен протокол и се отбелязват забележките. При връщане на автомобила (мотор, атв или бъги) отново се прави оглед и при установяване на повреди или липси по вина на НАЕМАТЕЛЯ, те се заплащат от същия по пазарни цени.

II.Приемане и предаване на автомобила

4.автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно технически състояние с оборудване, отразено в приемо-предавателния протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила (мотор, атв, бъги). Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи на мястото, което е посочено в договора, в уговорения срок и в същото състояние.

5. При отказ на наемателя да подпише приемо-предавателния протокол при връщането на автомобила, то той се подписва едностранно то Наемодателя и от свидетел, удостоверяващ отказа, като констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съда.

6.В случай на повреда на наетия автомобил, дължаща се на фабричен дефект и/или естествено износване на някой детайл, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да подмени повредения автомобил с друг от същия вид, ако НАЕМАТЕЛЯТ желае това, в срок до два работни дни. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на договора най-малко с толкова време, колкото е изгубено от момента на повредата до момента на подмяната на автомобила.

7. При получаване на автомобила Наемателят заплаща на Наемодателя депозита, посочен в този договор, който гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на Наемателя по този договор и служи за обезщетяване на Наемодателя за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора. При връщане на автомобила от Наемателя, при положение, че на наетия автомобил няма щети и Наемателят е изпълнил всички свои задължения по договора, то депозитът се възстановява на Наемателя в пълния му размер.

8.В случай, че Наемателят не е изпълнил което и да е от своите задължения по договора, Наемодателят има право да завържи целия депозит или такава негова част, която да го възмезди за претърпените вреди по автомобила (мотор, атв или бъги) в резултат на експлоатацията му, евентуално за липсващи части или детайли, гориво или за разходите, необходими за възстановяване в това състояние, в което е бил предаден автомобила (мотор, атв или бъги) при сключване на договора. Задържането на депозит от Наемодателя в гореизброените случаи не отменя имуществената отговорност на Наемателя за вреди, претърпени от Наемодателя в размер, надхвърлящ стойността на автомобила

9.В случай, че депозитът е блокиран от кредитна карта и са налице условията за неговото пълно или частично задържане от Наемодателя, то Наемателят дава неотменимото си и безусловно съгласие за усвояването му /получаването му/ от страна на Наемодателя.

III. Цени, Начин на Плащане

10.Пълната наемна цена за автомобила (мотор, атв или бъги) и депозита се заплащат при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол.

11.Наемната цена включва:

  • Безплатна доставка в рамките на раб. ден /08:00 - 22:00 ч/
  • Неограничен километраж
  • Застраховка "Гражданска отговорност"
  • Застраховка "Пълно автокаско"
  • Платена пътна такса (Винетка)
  • 24/7 асистанс
  • 20% ДДС

12.За закъснение до 4 часа НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1/2 (половината) от дневно-наемната такса. За закъснение от 4 до 8 чеса НАЕМАТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 1 (една) дневно-наемна такса. За закъснение от 8 до 24 часа НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 (две) дневно-наемни такси.

13.Наемната цена не включва горивото. При връщане на автомобила с непълен резервоар, липсващото гориво се заплаща то НАЕМАТЕЛЯ.

14. Наемната цена не включва вписването в договора за наем на втори (допълнителен) шофьор /ако не е член на семейството/, както и предос-тавянето на оборудване като навигация, вериги за сняг, детска седалка и ски багажник, както и глоби или всякакъв друг вид санкции които се налагат от контролните органи на шофьора за неспазване от негова страна на Закона за двивение по пътищата на Р. България или други нормативни разпоредби.

IV.Задължения и отговорности на наемателя

15.НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност и се задължава независимо от вината си да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ при връщане на автомобила пълно обезщетение по отношение на стойността на автомобила, необходима за възстановяването му в първоначален вид, включително разноските по връщане, ремонт, пропуснати ползи от наем за времето, необходимо за възстановяване, в случаите на:

15.1 Щети, загуби или кражба на автомобила (мотор, атв или бъги) или части от него и неговото оборудване, описано в приемо-предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло и липса на Констативен протокол за ПТП от Полицията/КАТ.

15.2 Щети, загуби или кражба на автомобила (мотор, атв или бъги) или части от него и неговото оборудване, описано в приемо-предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло и липса на Констативен протокол за ПТП от Полицията/КАТ, в който е констатирана вина на НАЕМАТЕЛЯ.

15.3 Щети на автомобила (мотор, атв или бъги) или части от него и неговото оборудване, описано в приемо-предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло, които са причинени с пряк умисъл от НАЕМАТЕЛЯ.

15.4 Щети и загуби настъпили вследствие на управление на автомобила под влиянието на алкохол или други упойващи средства.

15.5 Щети и загуби настъпили вследствие на предоставяне на автомобила (мотор, атв или бъги) на трето лице, което не е упълномощено в договора или не притежаващо валидно свидетелство за правоуправление на наетия автомобил.

15.6 Щети по гумите, джантите, шасито или ходовата част на автомобила, които не са причинени от пожар или пътнотранспортно произшествие, удостоверено с Протокол то Полицията/КАТ/.

15.7. Невръщането от НАЕМАТЕЛЯ на свидетелството за регистрация, ключа и дистанционното за автомобила, полицата за "Гражданска отговорност" /заедно или поотделно/ при кражба на автомобила от трето лице.

15.8. Щети настъпили при използване на автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки или изпитания; да пренася едри, насипни или други товари.

15.9. Загубване, унищожаване или кражба на свидетелство за регистрация, ключ, дистанционно, знак за технически преглед или номера на автомобила НАЕМАТЕЛЯ заплаща разноските по възстановяването им в двоен размер.

16. Наемателят е длъжен:

16.1. Да не оставя ключа и свидетелството за регистрацията в автомобила.

16.2. Д ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин.

16.3. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото МПС.

16.4. В случай на пътнотранспортно произшествие, кражба, щета, злополука или какъвто и да е инцидент, касаещ наетия автомобил- да спази изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане за протоколи и други документи, издавани от Полицията /КАТ/.

При настъпване на щета/злополука, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за това, като съобщи и всички факти, обстоятелства и данни /имената на свидели и др./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Полицията /КАТ за издаване на Протокол за Пътнотранспортно произшествие, който е длъжен да предаде на Наемодателя. Да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЛЯ и на застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

17. Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 чеса от часа на връщане посочен в договора, се счита и обсебване и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че знае следните обстоятелства - наетата кола не е негова собственост; с настоящия договор колата му се дава да я държи, пази и управлява; наемателят няма право да третира колата като своя и ако стори това, отговаря по чл. 206 от Наказателния кодекс за обсебване.

18. Ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, той трябва да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от 48 часа преди изтичане на договора и да сключи нов писмен договор.

19.НАЕМАТЕЛЯТ може да поиска продължаване срока на договора преди изтичане на срока му , включително и по телефона В случай на съгласие то страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита продължен с 24 часа. Така продълженият договор не може да бъде отново продължаван.

20. НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Всички изменения и допълнение на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му

са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

22. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Неразделна част от него е и Приемо-предавателния протокол.

 


Класове автомобили

Contact Us
Свържете се с нас:
Тел: +359 899 888 847
Тел: +359 899 854 441
fax: +359 550 24422